Kallelse till årsmöte i Nordvästra Skånes Schackförbund

Nordvästra Skånes Schackförbunds bjuder in medlemsklubbarna till årsmöte. Årsmötet hålls lördagen den 10 mars klockan 14:00 på Helsingborgs schackallians lokal, Trädgårdsgatan 11 i Helsingborg. Om ni vill vara representerade på årsmötet ska detta föranmälas.

En schackklubb ska representeras av ordförande eller en medlem med en fullmakt från klubbens ordförande. Röstlängden baseras på schackklubbens medlemsantal den 31 januari 2018 i Sveriges schackförbunds register för året 2017.

En skolschackklubb ska representeras av skolans rektor eller en vuxen från skolan, denna vuxne ska ha med sig en fullmakt från skolans rektor. Röstlängden baseras på skolschackklubbens medlemsantal den 31 januari 2018 i Sveriges schackförbunds register för året 2017.

Motioner och föranmälan skickas till eric.nordin.hbg@hotmail.com senast den 3 mars.

Dagordning.

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
§4. Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll
§5. Upprop och fastställande av röstlängden
§6. Dagordningen godkände
§7. Årsmötets behöriga utlysande
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
§9. Revisorernas berättelse
§10. Frågan om ansvarsfrihet
§11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§12. Bestämmande av medlemsavgiften för nästkommande år
§13. Bestämmande av ersättningar
§14. Val av ordförande (avg. Stefan Håkansson)
§15. Val av styrelse (avg. Roland Johansson, Eric Nordin och en vakant plats) och suppleant (avg. Mikael Svensson)
§16. Val av revisorer (avg. Ted Sandbäck och Daniel Johansson) och suppleant (vakant)
§17. Val av ombud till SSFs kongress
§18. Val av valberedning (avg. Cai Jussila och Johan Knutsson)
§19. Övriga frågor
§20. Mötets avslutande

Välkomna
Styrelsen i NvSSF den 8 februari 2018

pdf versioner av inbjudan

inbjudan för vanliga schackklubbar

inbjudan för skolschackklubbar

image_pdfimage_print
Share