Kallelse till NvSSF årsmöte 2019

Nordvästra Skånes Schackförbunds bjuder in medlemsklubbarna till årsmöte. Årsmötet hålls lördagen den 16 mars klockan 14:00 på Helsingborgs schackallians lokal, Trädgårdsgatan 11 i Helsingborg.

Om ni vill vara representerade på årsmötetska detta föranmälas.

En skolschackklubb ska representeras av skolans rektor eller en anställd från skolan,
skolschackklubbens representant ska ha med sig en fullmakt från skolans rektor.

En schackklubb ska representeras av ordförande eller en medlem med en fullmakt från
klubbens ordförande.
Röstlängden baseras på schackklubbens medlemsantal den 11 februari 2019 i Sveriges
schackförbunds register för året 2018.
Motioner och föranmälan skickas till eric.nordin.hbg@hotmail.com senast den 9 mars.
Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
§4. Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll
§5. Upprop och fastställande av röstlängden
§6. Dagordningen godkände
§7. Årsmötets behöriga utlysande
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
§9. Revisorernas berättelse
§10. Frågan om ansvarsfrihet
§11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§12. Bestämmande av medlemsavgiften för nästkommande år
§13. Bestämmande av ersättningar
§14. Val av ordförande (avg. Stefan Håkansson)
§15. Val av styrelse (avg. Leif Bohman och Fredrik Sievert) och suppleant (avg. Mikael
Svensson)
§16. Val av revisorer (avg. Ted Sandbäck och Daniel Johansson) och suppleant (Johan
Knutsson)
§17. Val av ombud till SSFs kongress
§18. Val av valberedning (avg. Cai Jussila och Johan Knutsson)
§19. Övriga frågor
§20. Mötets avslutande
Välkomna
Styrelsen i NvSSF den 12 februari 2019.

Denna kallelse i pdf-format.

image_pdfimage_print
Share