Stadgar

 

Antagna vid årsmötet den 27 september 1996.
Namn och ändamål


§ 1

Klubben är en ideell förening för schackintresserade. Den är ansluten till
Nordvästra Skånes Schackförbund och därigenom till Sveriges Schackförbund.


§ 2

Klubbens ändamål är att bereda sina medlemmar möjlighet att under ordnade
former spela schack. Klubben är i sin verksamhet självständig, såvida ej annat
följer av landsförbundets eller distriktsförbundets stadgar och
tävlingsbestämmelser.


Medlemskap och registrering


§ 3

Varje schackintresserad person kan, efter styrelsens prövning, bli medlem i
klubben genom att erlägga beslutad medlemsavgift. Medlem i klubben är tillika
medlem i distriktsförbundet och landsförbundet.


§ 4

Medlem som önskar utträda ur klubben skall lämna meddelande härom till
styrelsen. Medlem som resterar med förfallna avgifter i mer än två år skall anses
ha utträtt ur klubben.


§ 5

Registrering och medlemsrapportering sker enligt av distriktsförbundets och
landsförbundets utfärdade särskilda bestämmelser.


Styrelse, revisorer och valberedning


§ 6

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt
fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljs på ett år och
övriga ordinarie ledamöter på två år. Suppleanter välj på ett år. Styrelsens
mandatperiod är så uppdelad att hälften av styrelsens medlemmar väljs vid varje
årsmöte. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer
samt den eller de personer som skall teckna klubbens firma. För visst ändamål
kan styrelsen tillsätta särskilda organ som t.ex. tävlingskommitté. Styrelsen är
beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen skall leda
verksamheten och företräda klubben gentemot myndigheter och andra. Styrelsen
ansvarar vidare för ekonomin, bevakar anslagsmöjligheter samt upprättar
verksamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelse och bokslut med
resultat och balansräkning skall vara tillgängliga för revisorerna senast två veckor
före årsmötet. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens
förvaltning.


§ 7

För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall vid
ordinarie årsmöte utses två revisorer och minst en suppleant. Revisorernas
mandattid är två år. Suppleant har ett års mandattid. Revisorerna skall gå
igenom styrelsens protokoll, verksamhetsberättelse samt granska bokföring och
räkenskaper. Revisorerna skall senast en vecka före årsmötet förete en
revisionsberättelse vari föreslås till eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen
samt föreslå beslut om förfarande med för eller underskott i årsbokslutet.


§ 8

Valberedningen består av tre ledamöter, varav styrelsen utser en ledamot.
Denna är sammankallande. Valberedningens mandattid är ett år.
Valberedningen skall föreslå årsmötet kandidater till styrelsen och andra
uppdrag.


Verksamhetsår


§ 9

Klubbens verksamhetsår omfattar tiden 1 september – 31 augusti.


Årsmöten och andra medlemsmöten


§ 10

Ordinarie årsmöte skall hållas i september månad. Kallelse till årsmötet skall
utgå senast tre veckor före mötesdagen. Kallelsen skall antecknas på
anslagstavlan i klubblokalen och i övrigt spridas bland medlemmarna i den
omfattning styrelsen finner lämpligt. Verksamhetsberättelse, bokslut och
revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda
skall vara tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Vid
årsmötet har samtliga medlemmar närvaro, yttrande och rösträtt. Varje
närvarande medlem har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt med
undantag för § 16 och § 17. Alla medlemmar är valbara till styrelsen. Alla
medlemmar har motions och förslagsrätt till årsmötet. Sådan fråga skall inges till
styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till varje inlämnad fråga
bifoga ett eget yttrande.


§ 11

Vid årsmötet bör följande förekomma:

a. Mötets behöriga utlysande.
b. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
c. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
d. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
e. Revisorernas berättelse.
f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
g. Förfarandet med över eller underskott i årsbokslutet.
h. Motioner och förslag.
i. Avgifter.
j. Arvoden och ersättningar.
k. Val
- Ordförande på ett år
- Övriga styrelseledamöter på två år
- Suppleanter på ett år
- Revisorer på två år
- Revisorsuppleant på ett år
l. Val av valberedningen på ett år.

Beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet utgår samtliga styrelseledamöters mandattid.

§ 12

Extra årsmöte skall inkallas av styrelsen inom en månad från det att minst tio av
klubbens medlemmar skriftligen så krävt. Vid extra årsmöte får endast
behandlas den eller de frågor som mötet är påkallat för.


§ 13

Styrelsen kan, när den önskar, kalla till allmänt medlemsmöte för dryftande av
särskild fråga. Kallelse till allmänt möte (se § 10) skall utgå minst fjorton dagar
före mötesdagen. Allmänt möte bör som regel hållas i januari månad.


Särskilda bestämmelser


§ 14

Styrelsen kan avstänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut fattade i
stadgeenlig ordning eller mot landsförbundets stadgar och tävlingsbestämmelser
eller på annat sätt agerar till skada för klubben. Medlem kan avstängas från
deltagande i klubbens verksamhet för en viss tid, dock högst i två år. Uteslutning
skall alltid föregås av en skriftlig varning.

§ 15

Medlemmar som avstängts eller uteslutits har rätt att vid nästa årsmöte eller
nästa allmänna medlemsmöte söka ändring i styrelsens beslut.


Stadgeändring och klubbens upplösning


§ 16

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst 2/3
röstövervikt.


§ 17

Klubben får inte upplösas så länge fem medlemmar vill upprätthålla föreningen.
Beslut om upplösning får endast fattas på ordinarie årsmöte. Om klubbens
upplösning beslutas skall årsmötet besluta hur klubbens tillgångar skall
disponeras. Dock skall mottagarna alltid befrämja schacket.